visenergia

O FIRMIE

Firma VIS ENERGIA powstała w Trójmieście, gdzie mieści się jej główna siedziba. Swoją działalność opiera o wieloletnie doświadczenie pracowników i współpracowników oraz ich pasję do dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką są odnawialne źródła energii, a dokładniej energia wiatrowa. Dynamiczny rozwój farm wiatrowych w Polsce i Europie oraz wzrost zainteresowania tej branży rozwiązaniami do zarządzania dużymi i małymi elektrowniami wiatrowymi, dał nam impuls do stworzenia zaawansowanego rozwiązania, które przez zintegrowanie procesów monitoringu elektrowni wiatrowych ma wspomagać działalność naszych klientów, jednocześnie podnosząc współczynnik opłacalności ich inwestycji.

Profil prowadzonej działalności

Branża energii wiatrowej należy do wyjątkowo dynamicznych, pod względem ewolucji i ulepszeń technicznych, proponowanych rozwiązań systemowych, dlatego VIS ENERGIA, pragnąc być w czołówce rynku monitoringu elektrowni wiatrowych, oferuje rozwiązania techniczne, gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa i stabilność ich funkcjonowania.

Nasz wizerunek opieramy na wieloletnim doświadczeniu pracowników i współpracowników oraz kontaktom z najlepszymi dostawcami technologii na rynkach światowych. Nieustanne gromadzenie i pogłębianie naszej wiedzy w zakresie najnowszych technologii informatycznych pozwala nam z najwyższą dbałością i konsekwencją realizować powierzone zlecenia. Dzięki czemu nieprzerwanie poszerzamy grono Klientów – właścicieli małych elektrowni wiatrowych, paneli fotowoltaicznych czy większych pól wiatrowych – sprzyjając powodzeniu ich własnych interesów, jednocześnie zyskując zadowolenie oraz wspólnie kreując długoterminowe relacje biznesowe. Naszą domeną jest dobór oraz wdrażanie własnych, wysoce zaawansowanych rozwiązań IT z zakresu monitoringu i zarządzania farmą wiatrową. Ponadto zapewniamy specjalistyczną obsługę oraz pogwarancyjny serwis turbin wiatrowych ze strony certyfikowanego zespołu inżynierów. Wyróżnia nas indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta, jak również zsynchronizowanie najodpowiedniejszych technologii, które zapewniają najwyższy poziom funkcjonowania naszych rozwiązań, zarówno dla monitorowania turbin wiatrowych, jak i paneli fotowoltaicznych.

Cel i Misja

Mając na uwadze stale rosnące oczekiwania naszych Klientów, jak również prężny rozwój branży energetyki odnawialnej, stawiamy sobie za cel podążanie za najnowocześniejszymi technologiami i rozwiązaniami. Celem funkcjonowania firmy jest osiągnięcie na rynku pozycji partner strategicznego dla swoich klientów, w projektowaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów do monitoringu i zarządzania farmami wiatrowymi:

Dostarczamy dla naszych klientów z branży energetyki odnawialnej wartości, pozwalające na zwiększenie ich efektywności biznesowej, przy jednoczesnej redukcji kosztów.

W codziennej działalności naszej firmy dbamy o utrzymywanie wysokiego poziomu jakości usług poprzez ciągły rozwój naszej kadry w oparciu o współpracę z najlepszymi światowymi dostawcami, oferując rozwiązania najwyższej jakości tak aby nasi Klienci mieli wybór rozwiązań, odpowiadający ich potrzebom.

Pragniemy stać się dla Nich nie tylko solidnym i zaufanym partnerem biznesowym, lecz przede wszystkim partnerem strategicznym w ich przedsięwzięciach oraz codziennej pracy. Nasza siła opiera się na wysokiej jakości usług, silnym zespole oraz na wysokim stopniu dopasowania do potrzeb klienta. Pragnąc realizować nasze cele i misję przyjęliśmy następujące działania:

 • Osiągnięcie pozycję lidera w zaawansowanych rozwiązaniach klasy CMMS do zarzadzania energetyką odnawialną w Polsce i Europie.
 • Wypracowanie pozycji partnera strategicznego dla Klientów.

Dlatego w kontaktach z Klientami stawiamy na dopasowanie naszej oferty do ich potrzeb
i oczekiwań.  Jednocześnie w sposób ciągły podnosząc nasze kompetencje.

OFERTA – SYSTEM eWIND

eWIND jest systemem informatycznym, opracowanym jako innowacyjne, zintegrowane narzędzie usprawniające zarządzanie pojedynczymi układami energii odnawialnej jak i całymi farmami turbin wiatrowych czy układów fotowoltaiki, zaprojektowane jako wielomodułowe i wielofunkcyjne oprogramowanie będące rozwiązaniem typu CMMS (Comupter Maintenance and Management System)
a w dalszym procesie rozwoju stanie się rozwiązaniem Big Data. Trójwarstwowa budowa systemu (warstwa bazodanowa, warstwa logiki biznesowej i warstwa graficznego interfejsu użytkownika) umożliwia komfortową i bezpieczną pracę w trybie dostępu zdalnego przez przeglądarki internetowe. System posiada uproszczoną wersję na urządzania mobilne.

oferta-img-2

W założeniach ma realizować szerokie spektrum funkcjonalności, począwszy od monitorowania zarządzania pracami technicznymi na obiektach energetycznych związanych z dziedziną serwisowania, a skończywszy na analityce produkcji energii wraz z prognozą wyprodukowanej energii i bilansowaniem produkcji. System eWIND zapewnia planowanie produkcji energii przez wysoką jakość predykcji wytwarzanej energii z uwzględnieniem prognozy pogody i sprawności technicznej turbin. Umożliwia również zarzadzanie serwisem przez planowanie przeglądów, planowanie prac dla służb technicznych, przez paszportyzację elementów turbin na prognozowaniu potencjalnych awarii skończywszy w oparciu o wykorzystywanie prognoz długoterminowych, umożliwiających generowanie najmniejszych strat finansowych z tytułu nieprodukcyjnych okresów turbin Elementy te w wydatny sposób podnoszą efektywność ekonomiczną farmy wiatrowej przez optymalizację kosztów.

Program umożliwia w prosty i przejrzysty sposób zarządzanie wieloma zespołami elektrowni wiatrowych złożonych z turbin tych samych lub różnych producentów. Budowę jego zaplanowano jako intuicyjny i łatwy w obsłudze systemem, dostarczający możliwość obsługi kilku obszarów dziedzinowych związanych z:

visenergia - diagram
 • prognozowaniem krótkoterminowym w rozkładzie dobowo-godzinowym (planowanie i weryfikacja prognoz wielkości produkcji),
 • monitorowaniem i prezentacją graficzną parametrów poszczególnych turbin (poprzez zbieranie danych z dowolnie zdefiniowanych źródeł oraz analizy alertów przez ich wizualizację w przedziałach czasowych),
 • wspomaganiem w zarządzaniu serwisem (wraz z prognozowaniem dostaw podzespołów) i planowanymi przeglądami urządzeń (listą napraw oraz listą zespołów serwisowych) oraz prognozowaniem potencjalnych usterek turbin (w oparciu o estymację danych historycznych).
 • analizą dostarczanych danych pomiarowych, serwisowych, meteorologicznych
  i innych danych dziedzinowych.
 • Zarządzaniem kosztami funkcjonowania farmy, uwzględniającymi rzeczywiste koszty serwisu oraz planowane koszty przeglądów i napraw. W wydatny sposób ograniczając nieplanowane przestoje w pracy turbin.

CHARAKTERYSTYKA

 • System w części jest skonstruowany modułowo, co charakteryzuje go jako bardzo elastyczne narzędzie, które będzie wzrastać (skalowalność systemu) wraz
  z możliwościami wytwórczymi i obszarowymi np. od pojedynczych wiatraków
  i małych elektrowni do rozległych farm wiatrowych i grup wytwórczych;
 • Jednolity interfejs dla wszystkich modułów, umożliwiający stosowanie lokalizacji produktu (zastosowanie wielu pakietów językowych);
 • Zintegrowane raportowanie zestawień i wyników analiz, wykorzystujące mechanizmy wewnętrzne lub zewnętrzne, umożliwiające eksport/import danych do/z wybranych formatów dokumentów (pdf, xls, doc, csv, txt, html);
 • Możliwość prezentacji informacji napływających z obiektów systemu telemetrycznego (w przypadku udostępniania danych pomiarowych – kontroling turbin za pomocą systemu SCADA z możliwością wizualizacji podstawowych parametrów obiektów) do służb technicznych użytkownika. W celu świadczenia tej usługi, konieczne jest zainstalowanie czujników w obszarze działania elektrowni oraz systemu transmisyjnego dla otrzymanych sygnałów pomiarowych przechowywanych w bazie systemu;
 • Mechanizm prognozowania, zapewniający pobieranie głównych danych meteorologicznych (prędkość wiatru, kierunek wiatru, ciśnienie, temperatura) dla obszaru, na którym umiejscowione są turbiny wiatrowe (identyfikacja na podstawie współrzędnych geograficznych), dodatkowo określenie szorstkości terenu. Uwzględnianie w prognozach uwarunkowań z modułu serwisowego (planowane przestoje i konserwacje, awarie). Uwzględnianie stanu technicznego turbin,
  z wykorzystaniem istniejących systemów monitoringu technicznego albo wprowadzanego manualnie arbitralnego parametru procentowego, określającego sprawność techniczną urządzania/grupy urządzeń.
 • Wyznaczenie możliwości produkcyjnych siłowni wiatrowej w zależności od jej stanu technicznego oraz prognozy pogody dla danego obszaru. Wynikiem takiego działania jest oszacowanie wartości produkowanej energii dla pojedynczej turbiny jak i całej elektrowni wiatrowej.
 • Planowanie zadań remontowych włącznie z planowaniem przestojów w oparciu
  o prognozy długoterminowe warunków meteorologicznych oraz prognozowanie uszkodzeń części turbiny i dostarczania podzespołów naprawczych na bazie estymacji dotychczasowych awarii.
 • Analiza dostarczanych danych pomiarowych, serwisowych, meteorologicznych
  i innych danych dziedzinowych, pozwalających precyzyjnie raportować stany zachowań i parametry funkcjonowania działających maszyn, a także komparacje zjawisk historycznych na tych obiektach. Osobnym zadaniem jest udostępnianie wszelakich analiz statystycznych z obsługiwanego zakresu funkcjonalnego.

PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚĆ

podstawowa-funkcjonalnosc.fw
 • Moduł administracyjny służy do definiowania użytkowników systemu i ich uprawnienia do poszczególnych modułów i funkcji systemu.
 • Moduł techniczny jest elementem obsługującym wszystkie pozostałe moduły, ponieważ definiowane są w tym miejscu wszystkie globalne elementy systemu.
  • Definiowanie źródeł energii odnawialnej – najważniejszy element systemu zapewniający przygotowanie programu do pobierania danych z i dla turbin wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych (wygenerowanie krzywej mocy, zdefiniowanie współczynników sprawności aerodynamicznej i siły ciągu, współczynników szorstkości terenu dla poszczególnych turbin);
  • Organizacja farmy – element przypisania turbin do obsługiwanej konkretnej farmy (wyznaczenie położenia geograficznego, ilości i typów turbin);
  • Parametryzacja obiektów – definiowanie empirycznych współczynników sprawności całkowitej poszczególnych turbin (sprawność mechaniczna, sprawność elektryczna, straty ogólne, a także sprawność aerodynamiczna), planowanych terminów wyłączenia turbin z pracy (funkcjonalność powiązana z modułem serwisowym);
 • Moduł prognoz krótkoterminowych produkcji energii elektrycznej. Dostawcy energii w ramach umów z OSD są zobowiązani do przygotowywania prognoz produkcji energii na kolejne okresy czasowe – zależnie od kraju. Wychodząc temu naprzeciw system ma realizować prognozę produkcji na podstawie napływających prognoz pogody, uzyskiwanych z portali pogodowych. Kluczowe znaczenie dla tego procesu ma prędkość wiatru, ciśnienie i temperatura. Wartości danych meteorologicznych otrzymywane są z portali dostarczających wartości prognoz z kilkunastu stacji prognostycznych położonych w najbliższym sąsiedztwie farmy wiatrowej i przy pomocy odpowiednich funkcji monitorują i pobierają te dane do aplikacji.
  • Generowanie wartości okresowej produkcji energii – z interwałem z zakresu od 15 min do 1 godziny na bazie prognoz wiania wiatru dla wyszczególnionego położenia geograficznego w rozbiciu na poszczególne turbiny.
  • Wizualizacja bieżącej produkcji – na bazie aktualnych wartości meteorologicznych
   w komparacji do wcześniej prognozowanych wyników oraz w korelacji z aktualną wartością energii elektrycznej, dostępnej na zaciskach generatora elektrycznego;
 • Moduł serwisowy farmy wiatrowej zajmuje się definiowaniem opisu stanu obiektów, na bazie tzw. „Paszportu” prowadzonego niezależnie dla każdej części turbiny oraz prowadzeniem historii i statystyk przeglądów, niezależnie dla każdego obiektu.
  • Raport serwisowy – jest to podstawowy element dostarczania informacji
   o działaniach na turbinie. Zawiera wszystkie informacje na temat kompletnych czynności i użytych elementów przy kontroli lub naprawie danej turbiny, a także informacje o zespole serwisowym i poniesionych kosztach. Stanowi to wyczerpujący materiał do przeprowadzania różnorodnych analiz.
  • Zestawienie w/w raportów – (w postaci „Parent-Child” tj. podpięte czynności do danego numeru raportu). Zestawienie zawiera wykaz planowanych i nie planowanych usług serwisowych z wyszczególnieniem pozycji czynności, materiałów, kosztów, oraz zespołów serwisowych. Jest kolejnym elementem do przeprowadzania dogłębnych zestawień i analiz.
  • Wykaz zespołów serwisowych – wraz z przypisanymi osobami kontaktowymi i zespołami wyjazdowymi.
  • Zarządzanie zespołami serwisowymi własnymi.
  • Zarządzanie zespołami serwisowymi podwykonawców.
  • Zarządzanie słownikami – niezbędnymi do definiowania wykonywanych czynności, materiałów i elementów w celu umożliwienia poprawnego identyfikowania zapisów przy przeprowadzaniu późniejszych analiz.
  • Prognozowanie awarii określonych podzespołów turbiny, analiza stanów magazynowych.
  • Wymiana informacji technicznych i handlowych (sprzedaż/kupno podzespołów turbiny) pomiędzy zarządzającymi farmami wiatrowymi.
  • Identyfikacja obiektów o niższym potencjale produkcyjnym – jako potencjalnych zagrożeń w oparciu o analizy danych produkcyjnych i ewentualnych danych telemetrycznych (obroty, drgania, przesunięcia, temperatura).
  • zawierający opis działań wykonanych na poszczególnych podzespołach i częściach turbiny. Zawiera informacje o wymianach, o naprawach podzespołów
   i dokonanych przeglądach. Przechowuje informacje o godzinach pracy zespołu. Dodatkowo przechowuje zapisy logów o alarmach przewidzianych operacjach
   i o błędach w trakcie pracy turbin. Generuje raport zdarzeń i harmonogramy tygodniowe przestojów turbin w rozbiciu na poszczególne turbiny rozpisany na np. 2 lata. Harmonogram miałby być korygowany prognozą wiatru.

KORZYŚCI

 • Maksymalizacja parametryzacji przekładająca się na minimalizację kosztów dostosowania do własnych potrzeb;
 • Mniejszy nakład pracy dzięki automatyzacji prognozowania produkcji, podniesienie wiarygodności klienta, jako dostawcy energii elektrycznej, poprzez lepsze planowanie produkcji energii elektrycznej;
 • Podniesienie przychodu z farmy wiatrowej z tytułu realizacji prawidłowych prognoz produkcji na rynku dobowo-godzinowym, uwzględniających zarówno elementy techniczne jak i środowiskowe;
 • Zmniejszenie strat z tytułu odchyleń prognoz od produkcji poprzez optymalizację kosztów funkcjonowania farmy wiatrowej z uwzględnieniem optymalizacji planowanych wyłączeń i remontów maszyn;
 • Obniżenie kosztów naprawy awarii występujących w farmie wiatrowej, poprzez skrócenie czasu napraw awaryjnych, wykorzystując prognozę awarii urządzeń;
 • Korzyści dla kadry zarządczej, dzięki udostępnieniu łatwego w obsłudze narzędzia o szerokiej funkcjonalności i możliwościach analitycznych;
 • Dostęp do wszystkich istotnych informacji wewnętrznych i zewnętrznych w zintegrowanym środowisku;
 • Wykorzystanie technologii GIS, celem wizualizacji mapy terenu i określonych parametrów oraz części telemetrycznej do monitoringu i analizy parametrów pracy urządzenia, ma zapewnić poprawienie wydajności i opłacalności budowy i eksploatacji turbin wiatrowych;
 • Bieżąca analiza wpływu pracy urządzenia na otaczające środowisko i spełnienie wymagań gmin na raportowanie zanieczyszczeń środowiskowych;

PRZYSZŁOŚĆ – ROZWÓJ PRODUKTU

 • Systemy predykcyjne będą wykorzystywały modele adaptacyjne samouczące – z szerokim wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
  System będzie agregował parametry takie jak: warunki pogodowe, parametry pracy turbin, moc elektryczną oddawaną do sieci zarówno przez pojedynczą elektrownię jak i całą farmę wiatrową. Po zebraniu takich danych nastąpi dokonanie aktualizacji przyjętych pierwotnie współczynników aż do momentu kiedy system w taki sposób dobierze współczynniki korekcyjne, że osiągane wyniki możliwie najwierniej będą w stanie oddawać wyniki prognoz. Najważniejszym problemem będzie wówczas pozyskanie dobrej prognozy pogody, która im będzie dokładniejsza tym system będzie bardziej zgodny z rzeczywistymi osiąganymi wynikami produkcji. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie nawet uwzględnienie zużycia elementów turbin w predykcji bez znajomości ich rzeczywistego zużycia.
  System pobierając kolejne dane będzie adoptował się do zmieniających się warunków atmosferycznych i technicznych.
 • System będzie posiadał możliwość dwukierunkowej wymiany danych z systemami operatorów energetycznych funkcjonujących na określonym obszarze (moduł connectivity), co umożliwi przekazywanie danych prognostycznych (długoterminowych), pozwalających na precyzyjne dostosowanie systemu energetycznego do potrzeb odbiorców w oparciu o możliwości wytwórcze farm wiatrowych. Umożliwi też zaprojektowanie możliwości wprowadzenia dodatkowej energii do systemu energetycznego na z góry określonym poziomie (przy zachowaniu ryzyk związanych z pogodą), co znacznie poprawi wydajność systemów energetycznych dla operatorów systemu EE przy wzrastającym zapotrzebowaniu na energię elektryczną.